Φυσιολογικές τιμές εξετάσεων αίματος

Φυσιολογικές τιμές ή εύρος αναφοράς για εξετάσεις αίματος

είναι τα σύνολα των τιμών που χρησιμοποιούνται από έναν επαγγελματία υγείας για να ερμηνεύσει μια σειρά από ιατρικά αποτελέσματα εξετάσεων από δείγματα αίματος.

 

Γενική εξέταση αίματος

Αιματοκρίτης HCT άνδρες: 40-54 %
γυναίκες: 36-48 %
Αιμοσφαιρίνη HGB άνδρες: 13,5-17,5 g/dL
γυναίκες: 11,5-15,5 g/dL
Ερυθρά αιμοσφαίρια RBC άνδρες: 4,4-6 εκατ./mm3
γυναίκες: 3,9-4,9 εκατ./mm3

Μέσος όγκος ερυθρών MCV

85-95 fL

Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης MCH

27-34 pg

Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης MCHC

30-35 g/dL
Λευκά αιμοσφαίρια WBC 4.000-11.000 /mm3

Ουδετερόφιλα

40-75 %

Λεμφοκύτταρα

20-45 %

Μεγάλα μονοπύρηνα

2-10 %

Εωσινόφιλα

1-6 %

Βασεόφιλα

0-1 %
Αιμοπετάλια PLT 150.000-400.000 /μL

 

Βιοχημικές εξετάσεις αίματος

Γλυκόζη GLU 60-110 mg/dL
Ουρία 14-50 mg/dL
Κρεατινίνη άνδρες: 0,7-1,4 mg/dL
γυναίκες: 0,6-1,1 mg/dL
Ουρικό οξύ άνδρες: 2,5-8 mg/dL
γυναίκες: 1,5-6 mg/dL

Τρανσαμινάσες SGOT/SGPT

SGOT: 5-40 U/mL
SGPT 5-35 U/mL
Αλκαλική φωσφατάση ALP 4-13 UKA
Χολερυθρίνη ολική: <1 mg/dL
άμεση: <0,35 mg/dL
γ-GT άνδρες: 6-28 U/L
γυναίκες: 4-18 U/L
LDH 240-480 U/L
CPK άνδρες: <80 U/L
γυναίκες: <70 U/L
Χοληστερόλη 150-240 mg%
Τριγλυκερίδια 45-200 mg%
HDL >35 mg%
LDL <5 mg%

Αμυλάση

60-120 U/mL
Νάτριο 135-146 mEq/L
Κάλιο 3,5-5,2 mEq/L
Ασβέστιο ολικό: 9-11 mg/dL
ελεύθερο: 4,5-5,6 mg/dL
Φώσφορος 2,5-4,5 mg/dL
Μαγνήσιο 1,5-2,5 mEq/L
Χλώριο 95-105 mEq/L
Διττανθρακικά 21-28 mEq/L
Χαλκός 100-200 μg%
Σίδηρος άνδρες: 80-160 μg%
γυναίκες: 60-135 μg%
Φερριτίνη άνδρες: 30-400 μg/L
γυναίκες 20-270 μg/L