Αέρια αρτηριακού αίματος – ABG (Arterial Blood Gases)

Αέρια αρτηριακού αίματος – ABG (Arterial Blood Gases) 

Κατά την ανάλυση των αερίων αίματος γίνεται έλεγχος

της περιεκτικότητας του αίματος σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, εξακριβώνεται η τιμή του pH και αξιολογείται η οξεοβασική ισορροπία.

Τα αποτελέσματα παρέχουν σημαντική υποβοήθηση στην επιλογή θεραπευτικών παρεμβάσεων όπως η υποβοήθηση της αναπνοής με χορήγηση οξυγόνου.

Για τη συγκεκριμένη ανάλυση χρειάζεται αρτηριακό αίμα του ασθενούς για το οποίο απαιτείται παρακέντηση από έμπειρο προσωπικό. Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες για μια αξιόπιστη ανάλυση του αρτηριακού αίματος:

      • η σωστή λήψη
      • ο σωστός χειρισμός του δείγματος και
      • η σωστή μεταφορά ή αποθήκευσή του

(ο τελευταίος παράγοντας έχει εξαλειφτεί λόγω των φορητών μηχανημάτων που κάνουν εφικτή την άμεση ανάλυση στον τόπο της αιμοληψίας).

Η λήψη του δείγματος γίνεται με μια σύριγγα 3-5 ml και βελόνη 20-26 G. Κατά την παρακέντηση δεν πρέπει να γίνεται απότομη αναρρόφηση του αίματος αλλά να αφήνεται να εισέλθει ελεύθερα στη σύριγγα ώστε να αποφευχθεί η εξαέρωση. Στη συνέχεια απομακρύνονται όλες οι φυσαλίδες αέρα και περιστρέφεται ελαφρώς το δείγμα στη σύριγγα πριν τοποθετηθεί στον αναλυτή αερίων. Ο τρόπος αυτός ελαχιστοποιεί όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.

Εκτός όμως από τον σωστό τρόπο αιμοληψίας, σημαντικό ρόλο για ποιοτικά αποτελέσματα παίζει και η κατάσταση του ασθενούς τα τελευταία 20 λεπτά πριν από την παρακέντηση. Αν για παράδειγμα ο ασθενής λαβαίνει συνεχή υποβοήθηση της αναπνοής ή χορήγηση οξυγόνου, αυτή θα πρέπει να είναι σταθερή κατά το διάστημα πριν από την αιμοληψία. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό ο ασθενής να είναι απαλλαγμένος από πόνους και άλλες ανησυχίες που προκαλούν στρες.

Η αποφυγή των εσφαλμένων αποτελεσμάτων βοηθάει ώστε να γίνει η σωστή διάγνωση αλλά και η επιλογή της σωστής θεραπείας.