Αιμοληψία  Blood collection

Είναι η συλλογή αίματος κάτω από άσηπτες συνθήκες

και διενεργείται από ιατρικό ή έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό για διαγνωστικούς σκοπούς. Το δείγμα αίματος λαμβάνεται συνήθως πρωινές ώρες πριν την κατανάλωση γεύματος ή τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε τυχών απόκλιση στα αποτελέσματα. Υπάρχουν τρεις τρόποι συλλογής αίματος:

      • λήψη τριχοειδικού αίματος
      • λήψη αρτηριακού αίματος και
      • λήψη φλεβικού αίματος

Δείτε εδώ μερικές φυσιολογικές τιμές των αποτελεσμάτων αιματολογικών εξετάσεων